Slamsuging/tømming av septiktanker

Vi løser de fleste oppdrag innen slamsuging, har du en septik som har behov for tømming, en drenskum som er full, et sandfang som skulle vært tømt eller en fettutskiller som må tømmes er det oppdrag vi kan løse for deg.

En slamavskiller fungerer på den måten at alt slam går i septiktankens 1. kammer. Videre blir det separert over i 2. og 3. kammer hvor tanken har utløp. Slamavskillere er mest brukt for vanlig bolighus. Ved tømming av slamavskillere blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnert tilbake på tanken. Slamavskillere for bolighus skal etter loven tømmes annethvert år. Fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år.

Hvorfor tømme sandfang så lenge de virker?

Et sandfang er en kum som skal samle opp sand og silt slik at dette ikke kommer ut på ledningsnette, disse er som regel knyttet til en overvannsledning eller en AF ledning. Tømming av sandfang er forebyggende vedlikehold, tømmes disse jevnlig reduseres faren for driftstans og lekkasjer. Et sandfang er konstruert for at sand og andre masser skal bli liggende igjen i kummen, mens vannet skal renne videre. Når det blir for mye sand i kummen vil også sand gå ut i røret som skal transportere bort vannet. Sanden har da en tendens til å legge seg i røret og tette dette. Når utløpet fra kummen er tett vil vannet finne en annen veg bort, vegen bort kan da være gjennom ditt hus. Noe som kan medføre store skader.